Haziran 17 2016 0Comment
tc-ulastirma-denizcilik-ve-haberlesme-bakanligi

DENİZCİ OLMANIN ŞARTLARI

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

İstanbul Liman Başkanlığı

GEMİADAMI OLABİLME KOŞULLARI

Madde 50 – Gemiadamı olabilmek için;

  • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim – öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
  • b) Bu Yönetmelikte belirtilen gemi adamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,
  • c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
  • d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurt dışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,
  • e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  • f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.

GEMİADAMI YETERLİK BELGESİ VE GEMİ ADAMI CÜZDANI VERİLMESİ

Madde 51 – (Değişik fıkra: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/6.md.) Gemi adamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden;

  • a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı baş-makinist yeterlikli gemi adamları ile yardımcı sınıf gemi adamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemi adamlarına gemi adamı cüzdanından bağımsız “Gemi adamı Yeterlik Belgesi”,
  • b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemi adamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemi adamı yeterlik belgesini de içeren “Gemi adamı Cüzdan”ı İdare tarafından verilir.
  • Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde sayılan suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemi adamı cüzdanı verilir. Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemi adamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez.

mil-marin

Bir Cevap Yazın